ENS de Lyon

Concepts - Energie et entropie

Roger Balian, IPhT , CEA Saclay

diapo00 diapo01 diapo02 diapo03 diapo04 diapo05 diapo06 diapo07 diapo08 diapo09 diapo10 diapo11 diapo12 diapo13 diapo14 diapo15 diapo16 diapo17 diapo18 diapo19 diapo20 diapo21 diapo22 diapo23 diapo24 diapo25 diapo26